Inkludering och mångfald som framgångsfaktorer

Specialister på den molnbaserade plattformen ServiceNow spelar en viktig roll för att förbättra it-supporten till H&M Groups anställda. It-konsultbolaget Unicus, som uteslutande anställer personer med autism/Aspergers syndrom, bidrar till att uppfylla H&M Groups mål att bygga ett mångsidigt team med ServiceNow-utvecklare.

På H&M Group arbetar supportagenter med att lösa medarbetarnas it-problem. Dessutom finns en rad tekniska lösningar, exempelvis chattbottar, som medarbetarna kan använda sig av för att få hjälp. Bakom flera av lösningarna står utvecklare som bland annat jobbar med AI och processautomation på den molnbaserade plattformen ServiceNow.

Behovet av systemutvecklare med ServiceNow-kompetens på H&M Group är stort – och att hitta nya team-medlemmar kan vara en utmaning. Därför valde Maria Karlsson, tf produktområdeschef, att testa något nytt. Hon kontaktade samarbetspartnern Unicus, som beskriver sig som ”ett vanligt ovanligt it-konsultföretag”.

På Unicus har alla konsulter diagnosen autism/Aspergers syndrom. I dag är cirka 70 procent av personer med diagnosen arbetslösa, samtidigt som många av dem är mycket analytiska, noggranna och uthålliga – egenskaper som råkar lämpa sig särskilt bra för systemutveckling. Genom Unicus såg Maria Karlsson en möjlighet att utöka sitt team.

Olika perspektiv ger bättre möjligheter att möta kundernas behov

För H&M Group är inkludering och mångfald viktigt. Som ledare arbetar Maria Karlsson för att få till en bra mix av juniora och seniora medarbetare som är specialiserade på olika områden:

– På H&M Group vill vi att sammansättningen av medarbetare ska spegla samhället i stort. Att ha kollegor som bidrar med olika perspektiv skapar inte bara en kreativ arbetsmiljö, utan ger oss också bättre möjligheter att erbjuda produkter och tjänster som möter kundernas behov, säger Maria Karlsson.

I början av sommaren 2021 träffade Maria en blivande kollega i Rikard, som är en av Unicus konsulter. Rikard har en högskoleutbildning inom IT och bakgrund som javautvecklare och robotutvecklare. Efter att från grunden ha utbildat sig i relevanta delar av ServiceNow tog han sin certifiering till systemadministratör under hösten.

– Rikard blev snabbt varm i kläderna och tog då på sig mer ansvar och en större roll i teamet. Det har varit en otrolig resa, säger Maria Karlsson.

Nyskapande idéer bringar ordning i kaos

ServiceNow är en plattform som knyter samman människor, system och organisationer. Tydliga ramar och principer kombineras med nästintill oändliga möjligheter att utforska och experimentera.

I dag arbetar Rikard bland annat med så kallad Natural Language Understanding (NLU) för den chattbot som ger support innan användaren slussas till en agent. En ny funktion i ServiceNow låter användarna ge feedback på hur väl chattbotten uppfattar deras tal. Rikard kom på att det gick att kombinera flera funktioner för att bättre mäta chattbottens träffsäkerhet.

– Här handlar det om att hitta en mätbarhet och en struktur i någonting som tidigare var oförutsägbart och kaotiskt, och det är precis den typen av uppgifter jag trivs bäst med. Att ta något som verkar oöverstigligt, och att hitta en framkomlig väg, säger Rikard.

En kultur som lyfter styrkorna

Rikard beskriver H&M Group som en öppen och progressiv organisation som accepterar och uppmuntrar olikheter, oavsett om det handlar om kultur eller personlighet. Det är en miljö där individen kan blomstra och hitta sitt eget sätt att skapa värde. Vidare beskriver Rikard sitt team som dynamiskt och att arbetet kännetecknas av ett starkt driv framåt.

– För att vi ska kunna dra nytta av den nyaste tekniken behöver vi ha ett framåtlutat förhållningssätt och vara bekväma med att röra oss på okänd mark. Min upplevelse är att det har spillt över på ett positivt sätt till mitt privatliv också. Nu när jag står inför någon typ av utmaning dyker tanken ”vad skulle mitt team säga om det här?” upp i huvudet. Jag har blivit mer nyfiken på förändring och trygg i att befinna mig i den. Det berikar livet, säger Rikard.