Unicus tankar om test i rekryteringsprocessen

Ett komplement till personliga möten

Vi på Unicus använder tester från företaget TalentQ. För att ha något att jämföra en kandidats resultat med har de medarbetare som redan är anställda gjort testerna. Även våra konsultchefer har genomfört testerna för att förstå kandidaternas upplevelse av dem.

På Unicus har vi valt att använda oss av tester av förmågor (verbal, numerisk, logisk) av följande skäl:

  • Det ger kandidater utan formellt fastställda kunskaper (betyg, examen, referenser mm) möjlighet att visa vad de kan.
  • Vi vill snarare se generella förmågor än specifika kunskaper inom ett visst programmeringsspråk.
  • Vi vet att de flesta som söker till oss har fler förmågor än vad de själva berättar, detta hjälper oss att tala om dessa.

På Unicus har vi valt att använda oss av en karaktärsdragsprofil av följande skäl:

  • Vilka karaktärsdrag som är viktigast för de uppdrag vi har.
  • Det hjälper våra kandidater att formulera sina styrkor.
  • Vi får underlag för att prata om utmaningar på intervjuer.

Hur vi använder resultatet av testerna

Hos oss följs testerna alltid av en andra intervju (första intervjun görs innan tester) där vi börjar med att gå igenom resultatet.

Det är inte resultatet som är det viktigaste utan diskussionen vi har kring upplevelsen av testerna.

Vi pratar om hur det kändes att genomföra testerna. Varför gick det bra/mindre bra? Hade andra förutsättningar gett andra resultat? Kan karaktärsdragsprofilen ge en tydligare bild av upplevelsen och resultatet? Hur tog kandidaten till sig instruktionerna inför testet?

Det finns ingen definierad gräns för vilket resultat som krävs på förmågetesterna för att gå vidare i processen.

Karaktärsdragsprofilen gås igenom och kandidaten får tala om vad hen känner igen sig i och om något ger en felaktig bild.

Det finns inga bra eller dåliga karaktärsdrag. Det kan däremot finnas karaktärsdrag som lämpar sig bättre eller sämre för de arbetsuppgifter vi har.

Tror vi på kandidaten går vi vidare i processen oavsett resultat men diskuterar öppet de eventuella farhågor vi har.

Inför testerna

Innan en kandidat genomgår tester hålls alltid en första intervju. Under den intervjun förbereds kandidaten på att nästa steg i rekryteringsprocessen är tester.  Vi informerar om att testerna ofta upplevs både svåra och tuffa och stressiga. Att de ska göras i lugn och ro vid olika tillfällen. Vi talar även om att resultatet i sig inte är avgörande utan att alla får möjlighet till att diskutera sin upplevelse och sina resultat. Vi lägger stor vikt vid självkännedom och hur man kan prata om sina utmaningar. Anledningen är att vi vet att det kommer att dyka upp utmaningar förr eller senare i uppdrag. För att vi då skall kunna stötta krävs medvetenhet och förmåga att prata om detta.